• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi Quý cổ đông!

Vui lòng tải File đính kèm:

2. Tài liệu đại hội

3. Các biểu mẫu:

– Mẫu đề cử

– Mẫu Lý lịch

– Mẫu đăng ký tham dự đại hội

– Mẫu uỷ quyền tham dự đại hội

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Bp Quan hệ cổ đông

Điện thoại: 0903045549