• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 (cập nhật đến ngày 26/3/2018)

Kính gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

2. Quy chế Đại hội;

3. Tờ trình thông qua Kết quả SXKD 2017, Kế hoạch SXKD 2018;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2017, chương trình công tác 2018 (cập nhật ngày 20/3/2018);

5. Tờ trình  thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, đề xuất đơn vị kiểm toán 2018 (cập nhật ngày 19/3/2018);

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2017 và kế hoạch 2018;

8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

9. Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

9. Tờ trình  thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT (cập nhật ngày 26/3/2018).

10. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018. 

Trân trọng./.