• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cập nhật 7/3/2019)

Kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Chương trình Đại hội;

2. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử;

3. Báo cáo thông qua Kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, chương trình công tác năm 2019;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán;

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

9. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT 2018, kế hoạch chi trả 2019;

10. Tờ trình thay đổi tên Công ty;

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; 

13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

14. Thư đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Cổ đông lớn Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex).

15. Thông báo đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Nhóm cổ đông.

16. Thông báo đề cử ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Nhóm cổ đông.

17. Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

18. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.