• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật ngày 18/3/2020)

Kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Chương trình Đại hội;

2. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc, bầu cử ĐHĐCĐ 2020;

3. Báo cáo thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 của BĐH;

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

9. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch chi trả 2020 và báo cáo tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành;

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;

12. Tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT về đầu tư;

13. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trân trọng!