• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Kính gửi Quý cổ đông: Công văn  thay đổi Người được uỷ quyền công bố thông tin và các thông tin về Người được uỷ quyền công bố thông tin kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng.