• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Tài liệu đính kèm theo Thư mời:

1. Mẫu đăng ký tham dự;

2. Mẫu giấy uỷ quyền;

3. Danh sách uỷ quyền;

4. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

5. Mẫu Thư ứng cử/đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

6. Mẫu SYLL ứng cử viên.

7. Phiếu biểu quyếtThẻ biểu quyết.

Trân trọng!