• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông,
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 
Mã chứng khoán:  VCC
 
Mã ISIN:              VN000000VCC2
 
Mệnh giá:             10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:       HNX
 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018
 
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 11/05/2018
 
 
Trân trọng.