• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi Quý cổ đông

Vui lòng xem các file đính kèm:

1. Tài liệu đại hội

2. Mẫu ủy quyền tham dự đại hội

3. Danh sách ủy quyền tham dự đại hội

4. Mẫu phiếu đăng kí tham dự đại hội

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Quan hệ cổ đông – ông Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: 0236. 3621.637 – DD:  0903045549