• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông

Tài liệu đính kèm:

1. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

2. Danh sách uỷ quyền tham dự Đại hội;

3. Mẫu phiếu đăng ký tham dự Đại hội;

4. Mẫu văn bản đề cử Ứng cử viên HĐQT;

5. Mẫu thư ứng cử;

6. Mẫu Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên HĐQT.