• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi Quý Cổ đông!

 

 

 

Tài liệu kèm theo:

 1. Mẫu đăng ký tham dự;
 2. Mẫu giấy ủy quyền;
 3. Danh sách ủy quyền;
 4. Hướng dẫn ứng cử, đề cử TVHĐQT/BKS;
 5. Mẫu thư ứng cử, đề cử TV HĐQT/BKS;
 6. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.

Trân trọng!