• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi Quý cổ đông!

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo thông tin chi tiết tại: http://www.vsd.vn/22-p4c23-52995/649/VCC-Tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019.htm
 
Trân trọng.