• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông!

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex 25
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
Mã chứng khoán: VCC
Mã ISIN: VN000000VCC2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

 

 

 

 

 

 

 

Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời hạn thực hiện : 26/03/2016

Vùi lòng xem Link đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết: 

http://www.vsd.vn/22-p4c23-31361/649/VCC-To-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016.htm