• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông!

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex 25
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
 
Mã chứng khoán: VCC
 
Mã ISIN: VN000000VCC2
 
Mệnh giá: 10,000 đồng
 
Sàn giao dịch: HNX
 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017
 
Lý do và mục đích  : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời hạn thực hiện : 23/03/2017
 
Vui lòng truy cập đường link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:
http://www.vsd.vn/22-p4c23-37747/649/VCC-To-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.htm