• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Kính gửi Quý cổ đông Công ty!

Vui lòng xem link đính kèm:

http://www.vsd.vn/22-p4c23-24653/649/VCC-To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015.htm