• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NỘI BỘ

1.Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: HỒ THANH LIÊM

   Điện thoại liên hệ    : 0914021136               Fax:                Email:

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thư ký HĐQT kiêm phó phòng TCHC, Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Mã chứng khoán giao dịch: VCC
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.600 cổ phiếu
4.  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 10.500 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 10.500 cổ phiếu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.100 cổ phiếu
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/09/2012 đến ngày 09/10/2012.