• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: BÙI PHƯỚC HÙNG

– Số CMND : 205427391 cấp ngày 04/4/2015 tại CA tỉnh Quảng Nam

– Quốc tịch : Việt Nam

– Địa chỉ : Hoà Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam

– Điện thoại liên hệ : 0905.160.356, Email: phuochungvc25@gmail.com

– Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát.

2. Mã chứng khoán giao dịch: VCC

3. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu: 044C101975 tại Công ty chứng khoán Tân Việt

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.700 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 15.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu giao dịch thành công: 15.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu còn lại khi thực hiện quyền bán: 4.700 cổ phiếu

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

9. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/4/2016

Xem file đính kèm