• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC BÁO CÁO KQ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ông PHẠM BÁ TRUNG – UV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đã bán 25.000 cổ phiếu

Xem file đính kèm