• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Vui lòng xem file đính kèm./.