• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016.

Xem file Báo cáo đính kèm.