• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC- BCTC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty CP Vinaconex 25 (VCC) kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 đã soát xét.

 

Xem các file đính kèm:

1) Công văn CBTT BCTC 06 tháng đầu năm 2016

2) BCTC 06 tháng đầu năm 2016 (đã kiểm toán)