• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT 24H – MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 xin gửi đến quý cổ đông nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Xem nội dung công văn và Nghị quyết của HĐQT