• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo quản trị năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 theo đính kèm.

Trân trọng.