• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán.

Vui lòng xem file đính kèm.