• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông:

– Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế theo đính kèm;

– Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên đã được soát xét và giải trình  chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng.