• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính gửi: – UBCK Nhà nước

              – Sở GDCK Hà Nội

              – Quý cổ đông

VCC công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán – HỢP NHẤT

Vui lòng xem File kèm:

File 1:

File 2: