• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cổ đông toàn văn báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toản.

Vui lòng xem file BCTC năm 2016 đính kèm.