• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán, gồm có:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

2. Báo cáo tài chính Trụ sở chính (riêng) kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng.