• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2023Công văn số 247CV/2023/VC25-CBTT ngày 20/4/2023 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý I/2023 và Quý I/2022.

Trân trọng.