• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2020, gồm có:

– Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý II/2020Giải trình chênh lệch LNST;

– Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2020 và Giải trình chênh lệch LNST.

Trân trọng.