• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2019

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý III/2019, cụ thể:

– Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III/2019 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III/2018;

– Báo cáo tài chính riêng Quý III/2019 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III/2018.

Trân trọng.