• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2022

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý III/2022Công văn số 599CV/VC25- CBTT ngày 19/10/2022 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quý III/2022 và Quý III/2021.

Trân trọng.