• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2023

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý III/2023 theo đính kèm.

Trân trọng./.