• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2016

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV/2016

Xem file Báo cáo tài chính Quý IV/2016 đính kèm.