• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2018

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV/2018, cụ thể:

Báo cáo tài chính riêng (Trụ sở chính) Quý IV/2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV/2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng.