• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2022

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV/2022 và Công văn số 20CV/2023/VC25- CBTT ngày 12/01/2023 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV/2022 và Quý IV/2021.