• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016

Xem file Báo cáo thường niên 2016 đính kèm