• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Bán niên 2020 soát xét

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, cụ thể:

– BCTC Trụ sở chính và Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế; Công văn giải trình điều chỉnh chỉ tiêu SXKD giữa BCTC Quý II/2020 và BCTC TSC bán niên soát xét.

– BCTC Tổng hợp và Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Công văn trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2019.

Trân trọng.