• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Bán niên 2022 soát xét

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét và các nội dung giải trình liên quan:
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát sét, chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2021 soát sét.
Trân trọng.