• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Bán niên 2023 soát xét

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét và Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2022 đã soát sét.
Trân trọng.