• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Bán niên năm 2021 soát xét

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét và các nội dung giải trình liên quan:

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2021 trước và sau soát xét, chênh lệch LNST BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2020 soát xét;

Công văn 428CV/2021/VC25-CBTT trình bày lại Chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm trước (năm 2020).

Trân trọng!