• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Năm 2020 được kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, gồm có:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 theo đính kèm;

2. Báo cáo tài chính Trụ sở chính (riêng) kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế  năm 2020 và năm 2019 theo đính kèm;

3. Công văn về trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước (năm 2019).

Trân trọng.