• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, gồm có:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán

2. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 và năm 2020

3. Công văn về trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước (năm 2020).

Trân trọng.