• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, gồm có:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán

2. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022 và năm 2021

3. Công văn về trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước (năm 2021).

Trân trọng.