• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Quý I/2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2020 và giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế lỗ, cụ thể:

– Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý I/2020 và Công văn giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ;

Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2020 và Công văn giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ.

Trân trọng!