• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Quý II/2021

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2021 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II/2021 so với Quý II/2020.

Trân trọng.