• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Quý IV/2019

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV/2019, cụ thể:

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV/2019;

Báo cáo tài chính riêng Quý IV và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV/2019.

Trân trọng.