• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT BCTC Quý IV/2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV/2020, gồm có:

– Báo cáo tài chính Tổng hợp và Giải trình chênh lệch LNST so với Quý IV/2019;

– Báo cáo tài chính Riêng và Giải trình chênh lệch LNST so với Quý IV/2019;

Trân trọng!