• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Báo cáo tài chính Quý IV/2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2023Công văn số 40 CV/2024/VC25-CBTT ngày 22/01/2024 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý IV/2023 và Quý IV/2022.

Trân trọng./.