• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tổ chức vào ngày 29/3/2023.