• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 16/1/2017 phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

1. Xem chi tiết Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

2. Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016.